Učionica
AKADEMSKA GODINA 2020./2021.

Dodijeljene stipendije redovitim studentima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Objavljeno 27. svibnja, 2021.
Rang-liste za pojedine kategorije objavljene su 3. svibnja 2021. na mrežnim stranicama Sveučilišta u Osijeku.

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 2020./2021. redovitim studentima preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljen je na internetskim stranicama Sveučilišta s rokom za prijave od 1. ožujka 2021. godine do 15. ožujka 2021. godine. Ukupno 90 predviđenih stipendija dodjeljivalo se u trima kategorijama i nekoliko potkategorija, a dodjela pet potpora predviđena je studentima u stanju socijalne potrebe u kategoriji D.)


A.) Stipendije za izvrsnost dodjeljivale su se izvrsnim redovitim studentima koji studiraju na preddiplomskim sveučilišnim, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima te preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima na znanstveno-nastavnim i umjetničko/znanstveno-nastavnoj sastavnici Sveučilišta u Osijeku, uz sljedeće uvjete:


A1.) za studente viših godina studija da su stekli 60 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini i ostvarili težinski prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom studija prema kojem ulaze u 10 % najuspješnijih studenata na studiju sukladno kriterijima matične znanstveno-nastavne ili umjetničko-nastavne sastavnice na kojoj studiraju


A2.) za studente I. godine preddiplomskog sveučilišnog i preddiplomskog stručnog studija te I. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija da se nalaze na rang-listi među 10 % najuspješnijih kandidata prema uvjetima i kriterijima matične znanstveno-nastavne ili umjetničko-nastavne sastavnice (rezultati državne mature i/ili rezultati razredbenog postupka)


A3.) za studente upisane u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija i u I. godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija da nalaze na rang-listi među 10 % najuspješnijih kandidata prema uvjetima i kriterijima matične znanstveno-nastavne ili umjetničko-nastavne sastavnice (rezultati državne mature i/ili rezultati razredbenog postupka) ili težinski prosjek ocjena svih položenih ispita na prethodnoj razini studija


A4.) za studente upisane na više godine preddiplomskog, diplomskog ili integriranog studija te za studente upisane u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija na umjetničko-nastavnoj sastavnici da su ostvarili težinski prosjek od 4.000.


Od 40 stipendija za izvrsnost A.), Sveučilište u Osijeku dodjeljivalo je u A1.) 25 stipendija studentima viših godina studija, u A2.) 5 stipendija studentima I. godine preddiplomskog sveučilišnog i preddiplomskog stručnog studija, u A3.) 5 stipendija studentima I. godine diplomskih sveučilišnih studija i preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih, te u A4.) 5 stipendija studentima viših godina preddiplomskog, diplomskog ili integriranog studija te za studente upisane u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija na umjetničko/znanstveno-nastavnoj sastavnici.


Pri vrjednovanju prijava prednost su imali studenti koji imaju i druga postignuća tijekom studija kao što su Rektorova nagrada, Dekanova/Pročelnikova nagrada te druge nagrade i priznanja tijekom studija, objavljeni radovi (znanstveni ili stručni) kao i uspjesi na natjecanjima državne ili međunarodne razine, a za umjetničke studije vrjednovani su ostvareni javni umjetnički nastupi i umjetničke izložbe. Broj studentskih stipendija za izvrsnost u kategorijama A1.) – A3.) koje se dodjeljuju pojedinoj sastavnici određivao se sukladno članku 20. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za svaku sastavnicu posebno i to tako da se predviđeni ukupan broj stipendija za izvrsnost množio s postotnim udjelom koji redoviti studenti sastavnice čine u odnosu na ukupan broj redovitih studenata na Sveučilištu u Osijeku.


Ukupno 5 stipendija u B.) studentima aktivnim športašima dodjeljivalo se izvrsnim redovitim studentima koji studiraju na preddiplomskim sveučilišnim, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima te preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima na znanstveno-nastavnim i umjetničko/znanstveno-nastavnoj sastavnici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji su aktivni članovi športske udruge/kluba, sveučilišne športske ekipe, nacionalne sveučilišne športske ekipe uz uvjet da im je težinski prosjek svih ocjena na studiju iznosio minimalno 3,500. Pri vrjednovanju postignuća u obzir se uzimala uspješnost tijekom studija, dodatna postignuća: Rektorova nagrada, Dekanova/Pročelnikova nagrada te druge nagrade i priznanja tijekom studija.


Stipendije u C.) studentima u stanju socijalne potrebe dodjeljivale su se redovitim studentima koji studiraju na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima te preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkih diplomskim stručnim studijima na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za jednu od navedenih kategorija kako slijedi: C1.) studenti slabijeg socijalno-ekonomskog stanja; C2.) studenti s invaliditetom; C3.) studenti koji pripadaju potencijalno ranjivim skupinama.


Za dodjelu stipendija u okviru kategorije C1.) studenti slabijeg socijalno-ekonomskog stanja studenti su trebali ispuniti sljedeća dva kriterija: da im prosječno ostvareni mjesečni prihod po članu obitelji ne prelazi 70 % proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom i da dostave izjavu o članovima obitelji. Uz bodovanu vrijednost navedenih vrjednovao se i težinski prosjek ocjena na prethodnoj godini studija te dodatna postignuća: Rektorova nagrada, Dekanova/Pročelnikova nagrada i ostale nagrade i priznanja tijekom studija.


Za dodjelu stipendije u okviru kategorije C2.) studenti s invaliditetom ove kategorije mogli su se natjecati studenti koji prema rješenju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje imaju utvrđen udio tjelesnog oštećenja od 60 % ili više. Pri vrjednovanju se uzimao u obzir utvrđeni udio tjelesnog oštećenja te kriteriji uspješnosti u studiju, težinski prosjek ocjena na prethodnoj godini studija, odnosno uspjeh na državnoj maturi te dodatna postignuća: Rektorova nagrada, Dekanova/Pročelnikova nagrada i ostale nagrade i priznanja tijekom studija.


U C3.) studenti koji pripadaju potencijalno ranjivim skupinama mogli su se prijaviti redoviti studenti koji žive u obitelji s troje ili više malodobne djece (kojem su brat ili sestra predškolske dobi ili u sustavu osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja); koji je roditelj; čiji je roditelj hrvatski branitelj – 100 %-tni invalid; koji je bez odgovarajuće roditeljske skrbi (studenti koji dolaze iz udomiteljskih obitelji, dječjih domova ili odgojnih institucija, studenti bez oba roditelja); koji je korisnik stalne pomoći za uzdržavanje sukladno zakonu koji regulira socijalnu skrb. Uz bodovanu vrijednost socijalnih uvjeta vrjednovao se težinski prosjek ocjena na prethodnoj godini studija, odnosno uspjeh na državnoj maturi te dodatna postignuća: Rektorova nagrada, Dekanova/Pročelnikova nagrada i ostale nagrade i priznanja tijekom studija.


Od ukupno 45 stipendija u kategoriji C.), 35 stipendija dodjeljivalo se u C1.) studentima slabijeg socijalno-ekonomskog stanja, pet stipendija dodjeljivalo se u C2.) studentima s invaliditetom te pet stipendija u C3.) studentima koji pripadaju drugim potencijalno ranjivim skupinama, odnosno studentima koji žive u obitelji s troje ili više malodobne djece, studentima koji su roditelji, studentima čiji je roditelj hrvatski branitelj – 100 %-tni invalid, studentima koji su bez odgovarajuće roditeljske skrbi te koji su korisnici stalne pomoći za uzdržavanje sukladno zakonu koji regulira socijalnu skrb.


Predvidjelo je Sveučilište u kategoriji D.) i pet potpora studentima u stanju socijalne potrebe koje se dodjeljuju redovitim studentima viših godina koji studiraju na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima na znanstveno-nastavnim sastavnicama i umjetničko/znanstveno-nastavnoj sastavnici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.


Potpore se dodjeljuju studentima za pokriće troškova studija (školarine) u iznosu od 50 % do 100 % iznosa školarine tako da se prema ukupnom broju za dodjelu studentskih potpora 50 % dodjeljuje za iznos od 50 % školarine i 50 % za iznos od 100 % školarine. Za ostvarivanje prava na potporu studenti su trebali ispuniti sljedeća dva kriterija: da im prosječno ostvareni mjesečni prihod po članu obitelji ne prelazi 70 % proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom te da dostave izjavu o članovima obitelji. Uz kriterij socijalnih uvjeta vrjednovao se i težinski prosjek ocjena na prethodnoj godini studija te dodatna postignuća: Rektorova nagrada, Dekanova/Pročelnikova nagrada i ostale nagrade i priznanja tijekom studija.


N – Prijavilo se 147 studenata, 119 prijava bilo u skladu s uvjetima Natječaja. Na Natječaj se prijavilo 147 studenata, od kojih je 119 ispunjavalo uvjete, dok prijave 28 studenata nisu bile u skladu s uvjetima Natječaja. Uvidom u rang-liste svake kategorije Povjerenstvo za dodjelu studentskih stipendija i potpora redovitim studentima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 2019./2020. u sastavu: prof. dr. sc. Loretana Farkaš, prorektorica za nastavu i studente, predsjednica, i članovi: izv. prof. dr. sc. Danijel Topić, prodekan za nastavu i studente Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, izv. prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar, prodekanica za nastavu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Osijek, Romana Ćosić, članica Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentica Pravnog fakulteta Osijek, i Stjepan Posavec, član Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i student Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, utvrdilo je sljedeće:


A.) ‒ stipendije za izvrsnost ‒ prijavilo se ukupno 66 studenta koji ispunjavaju uvjete Natječaja, a dodjeljuje se ukupno 40 stipendija prema sljedećim potkategorijama:


- A1.) studentima viših godina studija znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta dodjeljuje se 25 stipendija


- A2.) studentima I. godine preddiplomskih sveučilišnih i preddiplomskih stručnih studija te I. godine integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija dodjeljuje se 5 stipendija


- A3.) studentima I. godina diplomskih sveučilišnih studija i I. godina specijalističkog diplomskog stručnog studija znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta dodjeljuje se 5 stipendija


- A4.) studentima viših godina studija i I. godina diplomskih sveučilišnih studija umjetničko/znanstveno-nastavne sastavnice Sveučilišta dodjeljuje se 5 stipendija


B.) ‒ stipendije studentima aktivnim športašima ‒ ukupno 5 stipendija, a prijavilo se troje studenata koji ispunjavaju uvjete.


C.) – stipendije studentima u stanju socijalne potrebe – prijavilo se ukupno 50 studenata koji ispunjava uvjete Natječaja. Za navedenu kategoriju Sveučilište dodjeljuje ukupno 45 stipendija u sljedećim potkategorijama:


- C1.) studentima slabijeg socijalno-ekonomskog stanja dodjeljuje se 35 stipendija


- C2.) studentima s invaliditetom dodjeljuje se 5 stipendija


- C3.) studentima koji pripadaju potencijalno ranjivim skupinama dodjeljuje se 5 stipendija.


Na D) kategoriju – potpore studentima u stanju socijalne potrebe nije se prijavio ni jedan student. Za navedenu kategoriju Sveučilište dodjeljuje ukupno 5 potpora.


Povjerenstvo je utvrdilo da je na pojedinim sastavnicama ostao višak stipendija u pojedinim potkategorijama u odnosu na ostale gdje je bilo više prijavljenih nego predviđenih stipendija i predložilo da se preostale stipendije dodijele studentima unutar iste potkategorije, i to: unutar potkategorija: A1.) studenti viših godina studija, A2.) studenti I. godine preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija i preddiplomskog stručnog studija i A3) studenti upisani u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija i u I. godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija, a kako bi ukupan broj predviđenih stipendija za pojedinu potkategoriju ostao isti. Potom je Povjerenstvo utvrdilo da je nakon preraspodjele unutar sastavnica ostalo stipendija koje se mogu dodijeliti studentima koji nisu temeljem prethodne preraspodjele ostvarili pravo na stipendije. Slijedom navedenog, Povjerenstvo je odlučilo predložiti da se preostale dvije (2) stipendije iz B) kategorije-stipendije studentima aktivnim sportašima, budući da su prijavljena 3 studenta, a dijeli se pet (5) stipendija, dodijeli studentima unutar potkategorija, i to u potkategoriju A3.) studenti upisani u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija i u I. godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija za dva (2) studenta, čime se povećava ukupan broj stipendija u A3) kategoriji s 5 na 7. Zatim je utvrdilo da se za D) kategoriju-potpore studentima u stanju socijalne potrebe nije prijavio niti jedan student, a predviđeno je pet (5) potpora te je Povjerenstvo odlučilo predložiti prenamjenu novčanih sredstava predviđenih za potpore studentima u stanju socijalne potrebe u vidu tri (3) stipendije, i to: u korist potkategorije C1.) studentima slabijeg socijalno-ekonomskog stanja čime se povećava broj stipendija s 35 stipendija na 38 stipendija. Isto tako unutar potkategorije C2.) i C3.) ostalo je na svakoj po dvije (2) nedodijeljene stipendije za koje je odlučeno da se preraspodijele unutar potkategorije C1.) studentima slabijeg socijalno-ekonomskog stanja čime se ukupan broj dodijeljenih stipendija u ovoj potkategoriji povećao s 38 na 42. Ovime se povećava ukupan broj stipendija u C) kategoriji-stipendije studentima u stanju socijalne potrebe s 45 stipendija na 48 stipendija.


Slijedom navedenog, Povjerenstvo je predložilo, a Senat Sveučilišta u Osijeku donio Odluku o dodjeli stipendija i potpora prema kategorijama kako slijedi:


A.) stipendije za izvrsnost (ukupno 42 stipendije):


A1.) studentima viših godina studija znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta dodjeljuje se 25 stipendija


A2.) studentima I. godine preddiplomskih sveučilišnih i preddiplomskih stručnih studija te I. godine integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija dodjeljuje se 5 stipendija


A3.) studentima I. godina diplomskih sveučilišnih studija i I. godina specijalističkih diplomskih stručnih studija znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta dodjeljuje se 7 stipendija


A4.) studentima viših godina studija i I. godina diplomskih sveučilišnih studija umjetničko/znanstveno-nastavne sastavnice Sveučilišta dodjeljuje se 5 stipendija


B.) stipendije studentima aktivnim sportašima dodjeljuje se 3 stipendije.


C.) stipendije studentima u stanju socijalne potrebe (ukupno 48 stipendija):


C1.) studentima slabijeg socijalno-ekonomskog stanja dodjeljuje se 42 stipendije


C2.) studentima s invaliditetom dodjeljuje se 3 stipendije


C3.) studentima koji pripadaju potencijalno ranjivim skupinama dodjeljuje se 3 stipendije


D.) potpore studentima u stanju socijalne potrebe – ne dodjeljuje se ni jedna potpora.

 

Damir ŠPANIĆ

Ukupan iznos stipendije za izvrsnost, stipendija studentima aktivnim športašima te stipendija studentima u stanju socijalne potrebe akademske godine 2020./2021. iznosi 10.800,00 kuna, odnosno 900,00 kuna mjesečno tijekom jedne akademske godine.
IZJAVE STUDENATA DOBITNIKA STIPENDIJA

Marija Josipović, dobitnica stipendije u kategoriji C1.), studentica Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Posljednje četiri godine provedene na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku bile su ispunjene trudom i radom te mi je drago da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dodjeljuje stipendije kao znak podrške za daljnje uspješno studiranje. Ovim putem htjela bih zahvaliti na prilici i potpori koja mi je uvelike doprinijela daljnjem laganijem studiranju i dokaz je da se upornost i rad na kraju uvijek nagrade.

Brigita Bakić, dobitnica stipendije u kategoriji B.), studentica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Ovom prilikom zahvaljujem Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na dodijeljenoj stipendiji kao studentici aktivnoj športašici. U športu sam od svoje desete godine kada sam počela trenirati veslanje, a posljednjih pet godina treniram i powerlifting gdje sam državna prvakinja i nositeljica državnih rekorda. Stipendija mi mnogo znači jer šport zahtijeva određena ulaganja pa mi financijska potpora omogućuje još veći napredak u športskom i akademskom smjeru. Drago mi je da je moj trud u športu i na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti uočen i nagrađen, a ovo mi je i velika motivacija za daljnji rad i postizanje još boljih rezultata.

Ena Crnoja, dobitnica stipendije u kategoriji A1.), studentica Kineziološkog fakulteta Osijek. Ovim putem želim zahvaliti Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na dodijeljenoj stipendiji za izvrsne studente. Mnogo mi to znači i dodatan je poticaj za daljnje učenje i napredovanje. Vjerujem da se svaki dodatan trud, uloženo vrijeme i odricanje nekih stvari u životu uvijek isplati i na neki način nagradi. U ovom slučaju to je financijska nagrada koja mi je motivacija za dalje i koja će mi uvelike pomoći u ostvarenju budućih ciljeva tijekom studiranja.
Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

RANG-LISTE JESENSKOG UPISA

Najpoželjnija - gluma

2

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

Riječi dekana fakulteta i pročelnika odjela

3

ODLIKAŠ DO ODLIKAŠA

Pandemija ostavila traga na ocjenama, ali je svaki drugi učenik ipak prošao sa pet