Učionica
4. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA

Novi fakultet u Požegi, natječaj za upis na novi doktorski studij Doktorske škole
Objavljeno 6. ožujka, 2021.

Senat je potvrdio izbor dvaju redovitih profesora, jednog u trajnom zvanju i jednog u prvom izboru kako slijedi:

Imenovanje Povjerenstva za razmatranje prijedloga i davanje mišljenja s prijedlogom za dodjelu počasnog znanstveno-nastavnog zvanja professor emeritus prof. dr. sc. Peri Aračiću, umirovljenom redovitom profesoru u trajnom zvanju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu
Na temelju Prijedloga Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu za dodjelu počasnog znanstveno-nastavnog zvanja professora emeritusa prof. dr. sc. Peri Aračiću, a u skladu s člankom 8. Pravilnika o dodjeli počasnog znanstvenog zvanja znanstvenik emeritus i znanstveno-nastavnog ili umjetničko-nastavnog zvanja professor emeritus na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Senat je donio Odluku o imenovanju Povjerenstva za razmatranje prijedloga i davanja mišljenja s prijedlogom za dodjelu počasnog znanstveno-nastavnog zvanja professora emeritusa prof. dr. sc. Peri Aračiću, umirovljenom redovitom profesoru u trajnom zvanju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu. Imenuje se Povjerenstvo u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Loretana Farkaš, prorektorica za nastavu i studente i redovita profesorica u trajnom zvanju, predsjednica i članovi: prof. dr. sc. Sonja Vila, prorektorica za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju i redovita profesorica u trajnom zvanju, prof. dr. sc. Željko Senković, redoviti profesor Filozofskoga fakulteta Osijek, red. prof. dr. art. Robert Raponja, prorektor za umjetnost, kulturu i međuinstitucijsku suradnju, te prof. dr. sc. Milica Lukić, redovita profesorica Filozofskoga fakulteta Osijek.

Ustroj diplomskoga sveučilišnog studija Kompozicija na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku

Na temelju Izvješća Povjerenstva za preddiplomske, diplomske i stručne studije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Senat je donio Odluku o prihvaćanju Elaborata studijskoga programa diplomskoga sveučilišnog studija Kompozicija na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Usklađivanje ishoda učenja studijskoga programa specijalističkog diplomskog stručnog studija Javna uprava na Pravnom fakultetu Osijek
Na temelju prijedloga Povjerenstva za preddiplomske, diplomske i stručne studije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Senat je donio Odluku o usklađenosti revidiranih ishoda učenja studijskog programa specijalističkoga diplomskog stručnog studija Javna uprava na Pravnom fakultetu Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Medicinskoga fakulteta Osijek
Na temelju pozitivnog mišljenja Odbora za statutarna i pravna pitanja od 21. siječnja 2021. godine, Senat je donio Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Medicinskoga fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Pravnoga fakulteta Osijek

Na temelju pozitivnog mišljenja Odbora za statutarna i pravna pitanja od 21. siječnja 2021. godine, Senat je donio Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Pravnoga fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Razrješenje i imenovanje člana Povjerenstva za programe cjeloživotnog učenja

Sukladno članku 16. stavku 2. Pravilnika o cjeloživotnom učenju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te sukladno članku 37. Poslovnika Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst Senat je donio sljedeću Odluku:

Davanje suglasnosti na usklađivanje programa stručnog usavršavanja za pravnike-lingviste na Pravnom fakultetu Osijek u skladu s Pravilnikom o cjeloživotnom učenju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Na temelju pozitivnog Izvješća Povjerenstva za programe cjeloživotnog učenja, Senat je donio Odluku o davanju suglasnosti Pravnom fakultetu Osijek na izvedbu usklađenog programa cjeloživotnog učenja pod nazivom „Program usavršavanja za pravnike-lingviste“.
Povjerenstvo za programe cjeloživotnog učenja (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) provelo je postupak provjere usklađenosti navedenog programa cjeloživotnog učenja i provjerilo ispunjenost uvjeta za izvođenje programa u skladu s Pravilnikom o cjeloživotnom učenju i dostavilo Senatu Izvješće o provedbi postupka provjere usklađivanja programa cjeloživotnog učenja na Pravnom fakultetu Osijek pod nazivom „Program usavršavanja za pravnike-lingviste“ u skladu s Pravilnikom o cjeloživotnom učenje Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Iz Izvješća je vidljivo da je uz zahtjev Pravni fakultet priložio Odluku Fakultetskoga vijeća od 16. prosinca 2020. godine i Elaborat o navedenom programu cjeloživotnog učenja. Povjerenstvo je utvrdilo da se na temelju Odluke Senata od 17. prosinca 2020. godine „Program usavršavanja za pravnike-lingviste“ izvodi od 2013. godine na Pravnom fakultetu Osijek te da je Elaborat o programu cjeloživotnog učenja ovlaštenog predlagatelja u skladu s člankom 19. Pravilnika i da sadrži sve podatke o polaznicima, nastavnicima i suradnicima, opis programa i studiju izvodljivosti u skladu s člankom 20. 21. 22. i 23. Pravilnika.

Prijedlog Natječaja za upis studenata na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kultura i umjetnost u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Na prijedlog Vijeća Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Senat je donio Odluku o raspisivanju Natječaja za upis studenata na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kultura i umjetnost u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2020./2021. godini.
Vijeće Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku donijelo je 13. siječnja 2021. godine Odluku o raspisivanju Natječaja za upis studenata na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kultura i umjetnost u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2020./2021. godini te utvrdilo upisnu kvotu od dvadeset (20) studenata. Senat je Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju dostavljene dokumentacije utvrdio da nastavnički kapaciteti omogućavaju osiguranje kvalitete izvođenja nastave i znanstveno/umjetničko-istraživačke komponente na poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Kultura i umjetnost.

Imenovanje Povjerenstva za izradu Elaborata o opravdanosti osnutka i načinu ustroja Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Na temelju Inicijative za osnivanje Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Borislava Miličevića, dekana Veleučilišta u Požegi od 4. prosinca 2020. godine (KLASA: 602-04/20-01/42 URBROJ: 21277-30-01-01-20-3) i Odluke Upravnog vijeća Veleučilišta u Požegi od 4. prosinca 2020. godine o prihvaćanju Inicijative dekana Veleučilišta u Požegi (KLASA:003-06/20-01/20 URBROJ: 2177-3001-09-20-5), a na prijedlog Rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za pokretanje postupka za utvrđivanje opravdanosti osnutka Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Senat je donio Odluku o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje opravdanosti osnutka i načinu ustroja Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u sljedećem sastavu:
prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednik i članovi: prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, dekan Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, prof. dr. sc. Jurislav Babić, dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, prof. dr. sc. Boris Crnković, dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku, i prof. dr. sc. Borislav Miličević, dekan Veleučilišta u Požegi.
Veleučilište u Požegi jedno od najstarijih veleučilišta u Republici Hrvatskoj, osnovano je 1998. godine te prema posljednjoj reakreditaciji najbolje veleučilište u Republici Hrvatskoj. Na Veleučilištu u Požegi do sada je diplomiralo više od 3500 studenata te na pet preddiplomskih stručnih i jednom specijalističkom diplomskom stručnom studiju trenutačno studira više od 800 studenata. Na Veleučilištu rade 54 zaposlenika, od kojih 32 imaju izbor u nastavna zvanja. Dvadeset zaposlenika Veleučilišta steklo je akademski stupanj doktora znanosti (iz područja društvenih i biotehničkih znanosti), a četiri su zaposlenika u postupku stjecanja doktorata znanosti te je 16 nastavnika izabrano u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, a osam u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta. Prostorni kapaciteti Veleučilišta smješteni su na više mjesta te obuhvaćaju glavnu zgradu u Požegi u Vukovarskoj ulici, Klijet i spremište vina u Podgorju s pet hektara vinograda (Klijet ima učionice, vinariju, skladište vina…), Prodavaonica vina, Studentski dom dr. Franjo Tuđman (2020. godine otvoren novi Studentski dom sa 110 kreveta) i Studentski centar. Veleučilište je prepoznatljivo i po razvijenoj međunarodnoj suradnji, EU projektima, cjeloživotnom obrazovanju i osiguravanju kvalitete u svim aktivnostima. Unatoč navedenom, osnivanje novih visokih učilišta u neposrednoj blizini (Sveučilište Sjever i Sveučilište u Slavonskom Brodu) i demografska kriza s jedne strane kao i strateški ciljevi i programi na nacionalnoj i regionalnoj razini gdje turizam i ruralni razvoj zauzimaju značajno mjesto potaknuli su na razmišljanje o reorganizaciji Veleučilišta i uvođenju novih sadržaja. Navedeni nastavni kadrovi te studijski programi koje Veleučilište izvodi, prije svega studije Vinogradarstvo, Vinarstvo i Voćarstvo te program Gastronomija, koji je u postupku i u pripremi je program Turizma, a u cilju podizanja kvalitete studiranja i znanstveno-istraživačkog rada.

Prijedlog raspodjele 1. rate sredstava za temeljno financiranje materijalnih troškova nastavne, znanstvene i umjetničke djelatnosti za akademsku 2020./2021. godinu

Senat je donio Odluku o raspodjeli 1. rate sredstava za temeljno financiranje materijalnih troškova nastavne djelatnosti za ak. g. 2020./2021. na temelju pozitivnog Mišljenja Odbora za financijsko poslovanje i proračun od 19. siječnja 2021. godine.
Odlukom Vlade Republike Hrvatske o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021., 2021./2022., Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku isplatila se 1. rata sredstava za temeljno financiranje materijalnih troškova nastavne, znanstvene i umjetničke djelatnosti za ak. g. 2020./2021. u visini 14,63 % isplaćenog iznosa za temeljno financiranje materijalnih troškova nastavne, znanstvene i umjetničke djelatnosti za ak. g. 2019./2020. Odbor za financijsko poslovanje i proračun uvidom je u dostavljenu Odluku na sjednici od 19. siječnja 2021. godine iznos od 5.461.399,94 kune namijenjen temeljnom financiranju nastavne djelatnosti u ak. g. 2020./2021. raspodijelio sastavnicama Sveučilišta.
Izvršenje proračuna Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2020. godinu – pozicija DP A621003 (za izvor 11 – opći prihodi i izdatci)
Na temelju pozitivnog Mišljenja Odbora za financijsko poslovanje i proračun od 19. siječnja 2021. godine, Senat je donio Odluku o prihvaćanju izvršenja proračuna Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2020. godinu – pozicija DP A621003 (za izvor 11- opći prihodi i izdatci).
Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, za potpisivanje ugovora s Hrvatskom zakladom za znanost za projekt „Distribucijska elektroenergetska mreža s velikim udjelom aktivnih kupaca“ ukupne vrijednosti projekta 1.571.825,00 kuna
Na temelju pozitivnog Mišljenja Odbora za financijsko poslovanje i proračun od 19. siječnja 2021. godine, Senat je donio Odluku o davanju suglasnosti prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, za potpisivanje Ugovora s Hrvatskom zakladom za znanost za projekt „Distribucijska elektroenergetska mreža s velikim udjelom aktivnih kupaca“ ukupne vrijednosti projekta 1.571.825,00 kuna.
Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Damiru Varevcu, dekanu Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, za sklapanje Ugovora s Hrvatskom zakladom za znanost u sklopu natječaja „Uspostavni istraživački projekt, rok 2020-02“ za projekt „Nabijena zemlja za modeliranje i normizaciju u potresno aktivnim područjima“ u iznosu 1.989.000,00 kuna
Na temelju pozitivnog Mišljenja Odbora za financijsko poslovanje i proračun od 19. siječnja 2021. godine, Senat je donio Odluku o davanju suglasnosti prof. dr. sc. Damiru Varevcu, dekanu Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, za potpisivanje Ugovora s Hrvatskom zakladom za znanost u sklopu natječaja „Uspostavni istraživački projekt, rok 2020-02“ za projekt „Nabijena zemlja za modeliranje i normizaciju u potresno aktivnim područjima“. U sklopu projekta predviđeno je zapošljavanje asistenta (doktoranda) po provedenom natječajnom postupku. Ukupna vrijednost troškova provedbe projekta i trošak plaće tijekom trajanja projekta iznosi 1.989.000,00 kuna.
Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Vladi Gubercu, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, za potpisivanje Aneksa br. VIII Sporazumu br. E-VV-01/2018
Na temelju pozitivnog Mišljenja Odbora za financijsko poslovanje i proračun od 19. siječnja 2021. godine, Senat je donio Odluku o davanju suglasnosti prof. dr. sc. Vladi Gubercu, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, za potpisivanje Aneksa br. VIII Sporazumu br. E-VV-01/2018 sa zajednicom ponuditelja: H-GRAD d. o. o., Gorjanska ulica 29, Zagreb i POMGRAD d. d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota, Republika Slovenija u iznosu 10.590.156,44 kune s PDV-om za potrebe nastavka izvođenja radova na studentskom paviljonu.

Izmjena i dopuna Odluke o imenovanju Povjerenstva za izradu Elaborata o studijskom programu Farmacija

Senat je donio Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za izradu Elaborata o studijskom programu Farmacija.
Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 28. studenoga 2018. godine imenovano je Povjerenstvo za izradu Elaborata o studijskom programu Farmacija (KLASA: 602-04/18-03/18 URBROJ: 2158-60-01-18-4). U točki I. navedene Odluke provodi se izmjena i dopuna tako da se imenuju dva nova člana Povjerenstva za izradu Elaborata o studijskom programu Farmacija kako slijedi:
1. Doc. dr. sc. Suzana ĆAVAR, Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, članica,
2. Slaven FALAMIĆ, mag. pharm., Ljekarna Donji Miholjac, član.
Raspodjela sredstava Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2021. godinu – pozicija DP A621003 (za izvor 11 – opći prihodi i primitci)
Na temelju pozitivnog Mišljenja Odbora za financijsko poslovanje i proračun od 22. siječnja 2021.godine, Senat je donio Odluku o raspodjeli sredstava Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2021. godinu – pozicija DP A621003 (za izvor 11 – opći prihodi i primitci). Osiguran je iznos od 314.427.886,00 kuna za plaće i materijalne troškove u skladu s Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Narodne novine“ br. 135/2020.).

Potvrda izbora dvaju profesora
Senat je potvrdio izbor dvaju redovitih profesora, jednog u trajnom zvanju i jednog u prvom izboru kako slijedi: prof. dr. sc. Goran Heffer iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek (trajno zvanje) izv. prof. dr. sc. Siniša Ozimec iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek (prvi izbor).
Možda ste propustili...