Učionica
PREDSTAVLJAMO PROGRAME I PROJEKTE SASTAVNICA SVEUČILIŠTA

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek (FAZOS) – tradicija protkana izvrsnošću
Objavljeno 30. lipnja, 2020.

FAZOS je najstarija i najveća sastavnica Sveučilišta u Osijeku koja provodi kvalitetan nastavni, znanstveni i stručni rad. Fakultet ove godine slavi 60. obljetnicu svojega postojanja što je vrlo važan i vrijedan jubilej. Posebna se pozornost poklanja razvoju i sustavnom unaprjeđenju dinamičnoga i multidisciplinarnoga nastavnog i znanstveno-istraživačkog okružja uz sveobuhvatno korištenje istih u funkciji unaprjeđenja rada Fakulteta. Korištenje postojećih nastavnih i istraživačkih potencijala uz razvoj novih suvremenih znanja konstanta je djelovanja FAZOS-a. Takvo okružje osigurava prijenos najnovijih znanja i vještina studentima i omogućava im mjesto među vodećim agronomskim stručnjacima koji će najnovije znanstvene spoznaje primijeniti u proizvodnoj praksi.

Fakultet je uspješno prošao i drugi reakreditacijski ciklus vrjednovanja međunarodnoga povjerenstva Agencije za znanost i visoko obrazovanje koje je posjetilo Fakultet od 26. do 28. studenoga 2019. te pomno analiziralo sveobuhvatno pripremljenu Samoanalizu i obavilo brojne razgovore s različitim dionicima nastavne, znanstveno-istraživačke i stručne djelatnosti kao i bivšim studentima i vanjskim dionicima (gospodarstvenicima).

Nastavna djelatnost
Na FAZOS-u u akademskoj 2019./2020. godini studira ukupno 1 310 studenata. Na sveučilišnom preddiplomskom studiju studira 569, na diplomskom 484 te na stručnom studiju 108 studenata. Nastavna djelatnost organizirana je kroz pet smjerova sveučilišnoga preddiplomskog studija (Agroekonomika, Bilinogojstvo, Hortikultura, Mehanizacija i Zootehnika), četiri smjera stručnoga studija (Agrarno poduzetništvo, Bilinogojstvo, Mehanizacija i Zootehnika) te na diplomskom studiju za sljedeće studije i smjerove: Agroekonomika, Bilinogojstvo (Biljna proizvodnja, Ishrana bilja i tloznanstvo, Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo te Zaštita bilja), Ekološka poljoprivreda, Mehanizacija, Zootehnika (Hranidba domaćih životinja, Lovstvo i pčelarstvo te Specijalna zootehnika), Povrćarstvo i cvjećarstvo, Voćarstvo te Vinogradarstvo i vinarstvo. Na FAZOS-u je u 2018./2019. diplomiralo ukupno 342 studenata, uključujući sve smjerove i razine studija.

Jedan od strateških ciljeva Fakulteta jest i internacionalizacija nastavnih programa u svrhu privlačenja stranih studenata. Tako je Fakultet nositelj projekta „Razvoj i uspostava zajedničkog studija „ICT u poljoprivrednim znanostima“ koji je odobren za razdoblje 2018. – 2021. iz Europskoga socijalnog fonda, a koji će pomoći u ostvarivanju toga cilja.

Zbog potreba gospodarstva kao i zbog izražene multidisciplinarnosti svojih djelatnika, Fakultet je pri kraju izrade elaborata za uvođenje novoga preddiplomskog i diplomskog studija Šumarstvo i zaštita prirode.

Fakultet izvodi poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Poljoprivredne znanosti s osam smjerova (Agroekonomika, Agrokemija, Hranidba životinja i tehnologija stočne hrane, Lovstvo i kinologija, Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo, Stočarstvo, Tehnički sustavi u poljoprivredi i Zaštita bilja) koje trenutačno pohađa 125 studenata. Fakultet izvodi i pet poslijediplomskih specijalističkih studija i to: Kakvoća i sigurnost animalnih proizvoda, Proizvodni sustavi u stočarstvu, Svinjogojstvo, Upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i Zaštita bilja koje trenutačno pohađa 24 studenta. Tijekom protekle dvije akademske godine na Fakultetu je obranjeno 11 doktorskih disertacija i pet specijalističkih radova.

Znanstveno-istraživački
i stručni rad
Znanstveno-istraživačka i stručna aktivnost zaposlenika FAZOS-a naglašena je kroz brojne znanstveno-istraživačke i stručne projekte te stručnu suradnju s gospodarstvom. Fakultet sustavno potiče istraživanja prijavom znanstvenih, infrastrukturnih i stručnih projekata u suradnji s nacionalnim i europskim institucijama u cilju što kvalitetnijega uključivanja u programe HORIZON 2020, europski istraživački prostor (ERA) i visoko obrazovanje. Na važan potencijal u smislu znanstveno-istraživačke i stručne djelatnosti upućuje i respektabilan broj stalno zaposlenih nastavnika izabranih u znanstveno-nastavna zvanja i to njih 97 (50 redovitih profesora, 34 izvanredna profesora i 12 docenata) kao i primjetan broj uposlenih mladih znanstvenika (poslijedoktoranada i asistenata).

Zaposlenici Fakulteta uključeni su u rad znanstvenih centara izvrsnosti i to Znanstvenoga centra izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju i Znanstvenoga centra izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja.

Od znanstveno-istraživačkih projekata vrijedno je istaknuti upravo završeni europski znanstveno-istraživački projekt iz ciklusa OBZOR 2020 „Diversity of local pig breeds and production systems for high quality traditional products and sustainable pork chains – TRESURE” koji je bio jedini projekt takve vrste na našem Sveučilištu gdje je FAZOS bio partnerska ustanova s istraživačkom grupom koju je predvodio prof. dr. sc. Goran Kušec.

Fakultet je upravo započeo i realizaciju novoga znanstvenog projekta (UZI-projekt) Ministarstva znanosti kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. pod nazivom „Inovativna proizvodnja organskih gnojiva i supstrata za uzgoj presadnica” kojemu je voditelj prof. dr. sc. Zdenko Lončarić. Također, su u skorom vremenu provedene ili je još u tijeku i šest COST aktivnosti. Od istraživačkih projekata Hrvatske zaklade za znanost djelatnici FAZOS-a vodili su ili još uvijek vode tri istraživačka i tri uspostavna projekta. Od bilateralnih projekata djelatnici FAZOS-a vode ili su nedavno uspješno priveli kraju projekte u suradnji sa znanstvenicima iz Mađarske, Slovenije, Crne Gore, Srbije i drugih zemalja jugoistočne Europe. U tijeku je provođenje i pet sveučilišnih projekata koje financira Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku.

Fakultet je uspješno završio i Interreg-IPA projekt prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija: „Utjecaj dobre poljoprivredne prakse na zaštitu okoliša u pograničnom području” koji je vodila prof. dr. sc. Marcela Šperanda te projekt ERASMUS + pod nazivom „Training for renewable energy network development (TREND)” koji je vodio prof. dr. sc. Davor Kralik.

Fakultet je kvalitetno integriran u gospodarstvo, lokalnu i regionalnu zajednicu te na različite načine prati potrebe društva i tržišta rada i potiče zajedničku suradnju. Dugogodišnja uspješna suradnja s gospodarstvom rezultirala je brojnim stručnim projektima, studijama, elaboratima i ekspertizama. Zaposlenici su Fakulteta vrlo aktivni i u prijenosu znanja i tehnologija u gospodarstvo kroz svoju stručnu djelatnost po čemu je Fakultet prepoznatljiv u okruženju.

Časopis Poljoprivreda, koji izdaje Fakultet, uvršten je u Web of Science bazu podataka. Zabilježen je i porast broja radova djelatnika FAZOS-a u Web of Science bazi podataka. Tako broj radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u WOS-u u 2019. i 2020. godini iznosi 103, a u bazi su Scopus 82 rada. Ukupna je znanstvena publicistika djelatnika Fakulteta u 2018. i u prvim trima mjesecima 2020. godine vrlo dobra. Tako su u promatranom razdoblju djelatnici Fakulteta objavili 96 radova u znanstvenim časopisima, 58 radova u zbornicima radova s kongresa i savjetovanja u Republici Hrvatskoj te 20 radova u zbornicima radova s kongresa i savjetovanja u inozemstvu. Djelatnici su Fakulteta u prethodnim dvjema akademskim godinama objavili tri sveučilišna udžbenika, četiri sveučilišna priručnika i jedan interni priručnik.

U okviru tjedna 17. Festivala znanosti na FAZOS-u održani su osmi „Dani otvorenih vrata Fakulteta“. Glavni je cilj toga događaja približiti znanstveni rad Fakulteta široj javnosti kao i motivirati djecu, školarce, srednjoškolce i studente za stjecanje novih znanja i istraživački rad. Tijekom dva dana na 8. Danima otvorenih vrata FAZOS-a sudjelovao je 226 učenika iz osam srednjih škola, 551 učenik iz 11 osnovnih škola te 301 dijete predškolske dobi. Održano je ukupno 98 aktivnosti (52 postera, 10 predavanja, 24 radionice, šest instalacija i šest izložaba).

Pokušališta
Fakultet raspolaže trima pokušalištima koja su smještena u Tenji, Antunovcu i Mandićevcu. Dana 18. rujna 2019. Fakultet je sklopio ugovor s Ministarstvom poljoprivrede o davanju na korištenje poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske površine 36,9 ha u neposrednoj blizini pokušališta Tenja čime je ukupna površina svih pokušališta povećana na 100 ha.

Fakultetska pokušališta danas su mjesta praktičnoga obrazovanja studenata, ali i provođenja znanstveno-istraživačkog rada i stručnog rada u području poljoprivrede. Pokušališta služe i kao mjesto održavanja ex situ kolekcija različitih poljoprivrednih kultura (strne žitarice, industrijsko bilje, povrće, voće, vinova loza) u sklopu Nacionalnoga programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora. U sklopu pokušališta Tenja podignuta je Nacionalna sigurnosna kolekcija tradicionalnih sorata kontinentalnih voćnih vrsta, a u sklopu pokušališta Mandićevac Nacionalna sigurnosna kolekcija autohtonih kontinentalnih sorata vinove loze i novostvorenih sorata vinove loze tolerantnih na neke od najvažnijih bolesti.

Budući da primijenjena istraživanja imaju važnu ulogu u razvoju poljoprivredne proizvodnje te kako bez kvalitetnoga povezivanja svih dionika u procesu poljoprivredne proizvodnje nema ni njezina napretka i razvoja, Fakultet organizira različite dane polja u sklopu svojih pokušališta, a sve radi jačega povezivanja znanosti i stručne prakse te primjene suvremenih tehnika i tehnologija. U 2019. godini organizirana je Javna berba komparativnoga pokusa kukuruza za sve zainteresirane poljoprivredne proizvođače u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, a u 2020. pokus je proširen i na suncokret. Radi popularizacije znanosti i približavanja rada i aktivnosti na pokušalištima široj javnosti, organiziraju su i druge aktivnosti na pokušalištima poput sudjelovanja u „Europskoj noći istraživača 2019.“ u okviru projekta „Techno-Past Techno-Future; European Researchers´ Night“.

Studentske aktivnosti
Aktivnosti studenata protežu se od znanstvenoga djelovanja i usavršavanja u inozemstvu, vrlo uspješnih športskih i drugih aktivnosti (radionice, okrugli stolovi, humanitarna događanja, sajmovi i dr.). Studenti su uključeni u rad Studentskoga zbora Sveučilišta, a pomoću izabranih predstavnika uključeni su i u rad Fakultetskoga vijeća. Studenti sudjeluju u međunarodnoj razmjeni preko udruga IAESTE, IAAS te CEEPUS i ERASMUS programa. Važna je aktivnost studenta i organizacija Agronomijade – tradicionalnoga godišnjega okupljanja studenata poljoprivrednih fakulteta.

Studentski zbor FAZOS-a i ALUMNI udruga organizirali su tijekom 2019. godine dva sajma obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sadašnjih i bivših studenata Fakulteta. Cilj sajmova bio je predstaviti i prodati proizvode OPG-ova sadašnjih i bivših studenata te zaposlenika FAZOS-a, a ujedno su predstavljene djelatnosti i usluge Fakulteta te organizirani okrugli stolovi s aktualnim temama.

Međunarodna aktivnost
Vrlo važna aktivnost Fakulteta međunarodna je suradnja s drugim znanstveno-nastavnim institucijama u inozemstvu koja je bitno povećana posljednjih nekoliko godina.

Fakultet pomoću Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku aktivno sudjeluje u Erasmus+ programu kroz ključne aktivnosti 1 i 2. Mobilnosti u sklopu Erasmus+ programa provode se gotovo sa svim programskim zemljama, a uspostavljene su suradnja i mobilnost i s nekim partnerskim zemljama Erasmus+ programa (Argentina, Armenija, Gvajana, Mauricijus, Namibija i Rusija).

Danas je na Sveučilištu vezano za poljoprivredne i srodne znanosti i na inicijativu Fakulteta potpisano više od 80 Erasmus+ ugovora, od kojih je više od polovice potpisano u posljednjih godinu i pol dana. Fakultet nudi dolaznim Erasmus i CEEPUS studentima kolegije te provođenje vježbi i stručne prakse na engleskom jeziku čime svoju ponudu čini pristupačnom i primamljivom za strane studente željne međunarodne aktivnosti. Fakultet agrobiotehničkih znanosti nudi najveći broj kolegija na stranom jeziku s obzirom na ostale fakultete Sveučilišta.

Radi daljnjega jačanja međuinstitucionalne suradnje i mobilnosti, od akademske godine 2011./2012. Fakultet se priključio CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies – Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije) programu mobilnosti i tadašnjoj mreži CIII-HU-0003-07-1112 Agriculture and Environment in the 21st Century -@groen u koju je bilo uključeno 17 fakulteta iz središnje i jugoistočne Europe.

Akademske 2017./2018. godine Fakultet je ostvario sveukupno 37 mobilnosti u programu CEEPUS što ga je pridružilo visokoobrazovnim ustanovama s najviše CEEPUS mobilnosti u Hrvatskoj. Broj se mobilnosti redovito povećava iz godine u godinu, a po završetku 2019./2020. akademske godine broj će mobilnosti premašiti prethodni rekord iz 2017./2018. akademske godine. Putem Erasmus+ i CEEPUS programa, u posljednjih nekoliko godina, Fakultet ostvari više od stotinu dolaznih i odlaznih mobilnosti godišnje.

Fakultet ima više od 40 potpisanih bilateralnih sporazuma o suradnji s fakultetima i sveučilištima u inozemstvu, a u tijeku je intenziviranje aktivnosti u sklopu pojedinih sporazuma. S dijelom sveučilišta i fakulteta s kojima Fakultet ima intenzivnu suradnju potpisani su ugovori na razini Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera pa se suradnja uspješno odvija u okviru njih.

Fakultet je osnovao i Međunarodni savjet čiji su članovi ugledni znanstvenici koji svojim iskustvom i praksom stečenim na uglednim znanstvenim institucijama te svojim savjetima i aktivnostima mogu doprinijeti razvoju Fakulteta.

Organizacija simpozija
i stručnih skupova
U sklopu organiziranja znanstveno-istraživačkih stručnih skupova FAZOS je organizirao, u suradnji s Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, 55. hrvatski i 15. međunarodni simpozij agronoma koji je održan u Vodicama (16. – 21. veljače 2020.) te 26. Međunarodno savjetovanje Krmiva2019 koje je održano u Opatiji (5. – 7. lipnja 2019.).

Sustav kvalitete

Sustav za osiguranje kvalitete na Fakultetu temelji se na djelovanju Povjerenstva za osiguranje kvalitete od 2011. godine, a s Uredom za kvalitetu visokoga obrazovanja provođen je niz aktivnosti u 2019. i 2020. godini. Provodili su se anketni upitnici kako bi se ispitalo zadovoljstvo nastavnoga i nenastavnoga osoblja s uvjetima rada kroz mjere samoevaluacije. U akademskoj godini 2019./20. započeo je novi ciklus mentorskog sustava koji izravno pomaže studentima na individualnoj razini po pitanju obrazovnog sustava na FAZOS-u. U 2020. provele su se dvije vrste anketnih upitnika kako bi se ispitalo zadovoljstvo studenata i nastavnika nastavom na daljinu koja je nastupila uslijed promjena nastavnoga procesa prouzrokovanog pandemijom virusa COVID-19. Povjerenstvo sustavno organizira radionice te je u 2019. godini održana radionica „Kompetencije nastavnika u sveučilišnoj nastavi“ u organizaciji Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Studenti na Fakultetu imaju dostupne usluge Službe za profesionalno savjetovanje studenata koja priprema studente za tržište rada organiziranjem grupnih savjetovanja (radionice „Pisanje životopisa i popratnog pisma”, „Upravljanje vremenom” i „Razgovor s poslodavcem”) i pružanjem usluga individualnoga profesionalnog savjetovanja na kojem studenti mogu razgovarati o pitanjima vezanim uz razvitak njihove buduće karijere i uspješan nastup na tržištu rada. U 2019. i 2020. godini sustav za kvalitetu realiziran je u svrhu promicanja visokih standarda profesionalnoga i stručnoga razvoja dionika u svim područjima djelovanja kako bi se osigurali visoki standardi kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkoga rada.

Zvonko ANTUNOVIĆ, Mato DRENJANČEVIĆ, Tihana SUDARIĆ, Danijel HAMAN

Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

DOC. ART. BRANKO ČEGEC, AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU

Gotovo sve što sam u životu radio, radio sam zato što sam volio

2

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek (su)organizator je više međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova

3

FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK OSTVARIO JE NAJVEĆI BROJ MOBILNOSTI U PROGRAMU CEEPUS U REPUBLICI HRVATSKOJ U AKADEMSKOJ 2019./2020. GODINI

FAZOS zasjeo na vrh CEEPUS programa u Hrvatskoj