Učionica
REALIZIRAN PROJEKT „GRAD ZA MLADE“ U PARTNERSTVU GRADA SLAVONSKOGA BRODA I FOOZOS-A

Izradili strateško-planski dokument „Program za mlade grada Slavonskoga Broda“
Objavljeno 30. siječnja, 2020.

Savjet mladih Grada Slavonskoga Broda u okviru je svojega djelovanja inicirao potrebu izrade strateško-planskoga dokumenta za mlade Slavonskoga Broda te Gradskom vijeću Grada Slavonskoga Broda u lipnju 2018. uputio na raspravu i usvajanje prijedlog odluke o izradi takvoga akta koji je važan za unaprjeđivanje položaja mladih na području grada.


Razlozi inicijative bili su ostvarivanje uloge Savjeta mladih u kreiranju lokalnih politika za mlade te potreba za strateškim planiranjem i praćenjem potreba i interesa mladih u lokalnoj zajednici, sukladno odredbama Zakona o savjetima mladih. Osim toga, temeljni dokument koji sažima potrebe i interese mladih s područja grada poslužit će kao polazišna točka svim idućim sazivima Savjeta mladih Grada Slavonskoga Broda čime će se osigurati sustavan strateško-planski rad toga savjetodavnog tijela te kao referencija pri prijavi projekata usmjerenih mladima. Inicijativa se potom definirala kroz projekt „Grad za mlade“ koji je sufinanciran potporom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a nositelj je Grad Slavonski Brod u partnerstvu s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Uloga inicijatora očitovala se u sudjelovanju članova Savjeta mladih u svim koracima provedbe projekta što uključuje sljedeće istraživačke aktivnosti: prikupljanje statističkih podataka, ispitivanje stavova i mišljenja mladih te fokus grupe (sa SWOT analizama) s mladima, udrugama mladih i relevantnim dionicima koji utječu na mlade. Uz to, članovi su Savjeta mladih izravno, uz stručnu podršku konzultanta, sudjelovali i u kreiranju projektnih prijedloga u svrhu operacionalizacije prethodno definiranih strateških ciljeva, prioriteta i mjera. Cilj je projekta bio utvrditi probleme i potrebe mladih analizom službenih statističkih podataka i uključivanjem lokalnih dionika i pripadnika ciljne skupine te definirati ciljeve, prioritete, mjere i konkretne projektne prijedloge koji će se uvrstiti u strateško-planski dokument „Program za mlade grada Slavonskog Broda“ kao konačan rezultat svih provedenih aktivnosti.


Program za mlade obuhvatio je statističke podatke te analizu stanja područja koji su od interesa za mlade: obrazovanje i mobilnost, zapošljavanje i poduzetništvo, šport i rekreacija, kultura i slobodno vrijeme te volontiranje i participacija mladih u društvenim i političkim procesima. Uz analizu svakoga područja prikazani su rezultati opsežnoga upitnika o stavovima i mišljenjima mladih koji se odnose na pojedina područja. Upitnik koji su izradili članovi Savjeta mladih, uz potporu stručnjaka iz partnerske organizacije i uz potporu lokalnih medija, ispunilo je 1005 mladih što čini reprezentativan uzorak populacije mladih s područja grada i okolice. Prikazani su i rezultati provedenih fokus grupa sa SWOT analizama stanja (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) s relevantnim dionicima koji utječu na mlade. Teme fokus grupa bile su: 1. Obrazovanje i mobilnost mladih, 2. Uključenost mladih u organizacije civilnog društva i volonterstvo, 3. Kultura i slobodno vrijeme mladih, 4. Sport, zdravlje i rekreacija. Voditelji fokus grupa bili su članovi Savjeta mladih. Na osnovi provedenih istraživanja projektni je tim u završnoj fazi izrade dokumenta definirao strateške ciljeve, prioritete i mjere te prikupio i razradio konkretne projektne prijedloge s usmjerenjem na moguće izvore financiranja.
Emina BERBIĆ KOLAR
Među pet najboljih primjera dobre prakseProjekt „Grad za mlade“ uvršten je među pet najboljih primjera dobre prakse na ovogodišnjoj 4. Nacionalnoj konferenciji Savjeta mladih Republike Hrvatske u organizaciji Udruge gradova Republike Hrvatske koja je u rujnu 2019. održana u Slavonskom Brodu, također na inicijativu Savjeta mladih Grada Slavonskoga Broda. Na konferenciji koja je okupila preko stotinu predstavnika savjeta mladih iz cijele Hrvatske u panel-raspravi sudjelovali su i predstavnici donositelja odluka. Organizacijom konferencije i ostvarivanjem suradnje s drugim savjetima mladih te kreiranjem lokalnoga programa za mlade i drugim aktivnostima slavonskobrodski Savjet mladih nastoji pokazati da se glas mladih treba i može čuti među donositeljima odluka.
Možda ste propustili...

3. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU U AKADEMSKOJ 2019./2020. GODINI

Potvrda izbora u zvanje redovitog prof.dr.sc. Hrvoja Pavlovića

GOSTUJUĆE PREDAVANJE IVANA IVKOVIĆA, DIPL. ING. EL., UNIV. SPEC. OEC.

Novi trendovi u zaštiti i automatizaciji elektrodistributivnih sustava

NA SVEUČILIŠTU J.J.STROSSMAYERA U OSIJEKU PRVA OBRANA NA STRANOM JEZIKU

Prvi diplomski radovi na engleskom jeziku

Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana